Община Пловдив отстрани от участие три от общо четирите фирми, кандидатствали за обществената поръчка за тревното покритие на стадион „Христо Ботев“, пише Plovdiv24.bg. Причината е, че офертите им не отговарят на условията.

Припомняме, че поръчката е за „Инженеринг за реконструкция на тревното покритие, изграждане на автоматизирана поливна система, изграждане на помпена станция за захранване на поливната система, доставка на полиетиленови резервоари, възстановяване и оборудване на съществуващ сондаж с помпа и автоматика за пълнене на резервоарите на стадион „Христо Ботев“.

По този начин за победител е обявен софийският консорциум ДЗЗД „Уни Грийн“, състоящ се от три компании –  УНИ 47 ООД, ГРИЙН ГЕЙМ ООД и ВИЕС Инженеринг ООД.

Офертата на победителя е за 265 900 лева без ДДС (319 080 лева с ДДС).

Комисията е от трима членове:

Председател: инж. Атанас Чилингиров – ръководител отдел СРД при ОП „Жилфонд“ – община Пловдив

Антоанета Калбурджиева – юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ при община Пловдив;

Анна Теллиева – представител на ПФК Ботев 1912 – Пловдив, външен експерт;

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. Максимална комплексна оценка е 100 точки и точно толкова получава победителят ДЗЗД „Уни Грийн“.

Ето какво гласи решението на комисията за останалите три участващи фирми:

Не допуска офертата до оценяване и предлага за отстраняване от по-нататъшното участие в процедурата участника “Джерамис Интернешънъл“ ЕООД, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Не допуска офертата до оценяване и предлага за отстраняване от по-нататъшното участие в процедурата участника “ТОТЕХ“ ЕООД, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Нс допуска офертата и предлага за отстраняване от обществената поръчка участникът „БОС-ЕЙ-СИ СИ“ ООД, на основание чл. 192, ал. 1 от ЗОИ, със следните мотиви: Участникът не отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор. В представения към офертата ЕЕДОП не е декларирал изисканата информация относно тях, във връзка с което комисията е изискала представяне на нов ЕЕДОП. Участникът не е представил такъв в указания срок.

По този начин в момента се изчаква задължителния от закона срок, в който някоя от декласираните 3 фирми има право да обжалва решението.